ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY TOWARU

1.Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy z załącznika nr 1 do ustawy (link).   

2.Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie (formularzu) w terminie czternastu dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania przez Klienta towaru (objęcia towaru w posiadanie przez Klienta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (drogą pocztową lub mailową (powerage.sklep@gmail.com) przed jego upływem. 

Możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny istnieje w relacji przedsiębiorca – konsument. W przypadku sytuacji wzięcia faktury za towar na firmę przedsiębiorca traci możliwość zwrotu.

3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega wobec złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrotowi w stanie niezmienionym.

4.Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.Powerage ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sklep dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu. 

6.Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Powerage informuje Klientów, że w przypadku odstąpienia od umowy Klienci są obowiązani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Powerage (tzn. ponieść koszty za taki sposób dostarczenia towaru, w jaki Powerage dostarczył towar do Klienta, np. kurierem).

8.Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  Powerage, to Powerage informuje, że nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.Zwrot spełnionego przez Powerage na rzecz Klienta (zakupiony towar), o którym mowa w ostatnim zdaniu ustępu poprzedzającego, następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, poprzez odesłanie towaru wraz z dowodem zakupu  na adres:

MAGAZYN POWERAGE

Stołeczna 99

05-083 Zaborów

z dopiskiem „ZWROT”.

11.Rzecz wykonana na zamówienie, według specyfikacji przekazanej przez konsumenta nie podlega zwrotowi. 

12.Zwrot świadczenia spełnionego przez Klienta na rzecz Powerage (zapłata ceny)następuje, z zachowaniem poprzednich ustępów, na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu.

13.Przekroczenie obowiązującego ustawowego terminu jest podstawą do nieuwzględnienia zwrotu.

14.Koszty przesyłki z tytułu zwrotu pokrywa Klient we własnym zakresie.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

DO POBRANIA FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY.PDF

REKLAMACJE

Jeśli zakupiony artykuł posiada wadę lub jest uszkodzony, prosimy o zgłoszenie reklamacji. Aby rozpatrzyć reklamację, należy wysłać maila na adres powerage.sklep@gmail.com, podając jak najwięcej szczegółów dotyczących wady. 

Reklamacje złożone przez Klientów zostaną rozpatrzone przez Sprzedawcę, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania zgłoszenia reklamacyjnego i ustosunkowania się do żądania Klienta w każdym przypadku w terminie czternastu dni.

Zwracamy się z ogromną prośbą do Państwa o dokładne sprawdzenie zawartości przesyłki w momencie przyjęcia w szczególności elementów szklanych. Jeżeli po otwarciu stwierdzicie Państwo uszkodzenie towaru kurier ma obowiązek sporządzić razem z Państwem "PROTOKÓŁ SZKODY". Po sporządzeniu protokołu prosimy o pilny kontakt na email : powerage.sklep@gmail.com w celu poinformowania Państwa o dalszych krokach. 

 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

 

O FIRMIE

POWERAGE                                                KONTO BANKOWE:

ul.Stołeczna 99                                    Crédit Agricole 75 1940 1076 3163 7950 0000 0000

05-083 Zaborów

NIP:534-192-96-62, REGON:364183375

POWERAGE działa tylko w Internecie, pod tym adresem nie prowadzimy sprzedaży stacjonarnej.